Strona główna

Informacje 

Aktualności

Przetargi

Struktura  szpitala

Kierownictwo

 

       

        Dąbrowa Białostocka 10.10.2007r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. M.C.Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

 

                                             WSZYSCY  WYKONAWCY

Dotyczy: Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  dostawę odczynników 

                 biochemicznych wraz z  dzierżawą analizatora i przystawką do oznaczania   

                 troponiny   

 Zamawiający na podstawie art. 91 ust.1 Ustawy Prawo zamówień )  publicznych (Dz.U. nr 164,poz. 1163 z 2006r. ze zm dokonał wyboru  najkorzystniejszej  oferty  i wybrał do realizacji zamówienia ofertę którą złożyła firma .

 

Roche Diagnostics Polska Sp z o.o.

Ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B

01 – 531 Warszawa

 

Jedynym kryterium  oceny ofert   była - cena 100%:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta , nie podlegająca odrzuceniu

Wartość zamówienia netto:   273 945,00   zł.

Wartość  zamówienia brutto 294 257,40 zł.

 

Od niniejszej decyzji  przysługują środki ochrony prawnej  określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Prawo Zamówień Publicznych.

  

                                                                                                   Kierownik  Zamawiającego