Strona główna

Informacje 

Aktualności

Przetargi

Struktura  szpitala

Kierownictwo

 

Zamówienia Publiczne do 60 tyś. euro

                                                                                                                            

Załącznik nr 1

OFERTA

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………..……

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………

Tel./fax ………………………………………………………………………………………………

NIP …………………., Regon ……………………, Urząd Skarbowy …..………………………

Bank i nr konta ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

1. Po zapoznaniu się z dokumentacją na
 

„ Budowa podjazdów i przystosowanie łazienek

do potrzeb osób niepełnosprawnych „

 

my niżej podpisani zobowiązujemy się do realizacji zamówienia ogółem za cenę brutto ……………………………………… PLN (słownie złotych: ………… ………………………                  ………………………………………………… w tym VAT ze stawką ……………. %.

zadanie Nr 1

Dostosowanie Przychodni Specjalistycznej w Dąbrowie Białostockiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.

- Przystosowanie łazienek

- Budowa podjazdu

             wartość netto.....................................zł    podatek VAT.......................................%

             wartość brutto........................................................................................................zł

             (słownie: .................................................................................................................)

            Zadanie Nr 2

Dostosowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.

- Przystosowanie łazienek

- Budowa podjazdu

              wartość netto.....................................zł    podatek VAT.......................................%

             wartość brutto........................................................................................................zł

             (słownie: .................................................................................................................)

Zadanie Nr 3

Dostosowanie Poradni Dziecięcej w Dąbrowie Białostockiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.

- Przystosowanie łazienek

             wartość netto.....................................zł    podatek VAT.......................................%

             wartość brutto........................................................................................................zł

             (słownie: .................................................................................................................)

2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, a w przypadku wygrania przetargu przez cały okres trwania umowy.

5. Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do:  ………………………

6. Na przedmiot urnowy udzielamy gwarancji na okres: ……………………. - lat .

7. Zobowiązujemy się w razie wystąpienia usterek po zakończeniu realizacji zamówienia w ramach udzielonej gwarancji usunąć je w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia urnowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Podpis

                                                                                  ………………………………………

(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka z parafą)

Dąbrowa Białostocka  dnia ………………………………., 2006 r.

 

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty